چرا در متن حکم دادگاه تجدید نظر مربوط به متوفی پدر عزیزمان : بین تجدید نظر خواه و خوانده ورود ثالث و تجدید نظر خواندگان و مادر خانواده , دادگاه مادر گرامی را بعنوان خواهان ورود ثالث معرفی نمود؟

مشاوره حقوقی خانواده وکیل حقوقی ‫158 بازدید1 پاسخ‫1 دنبال کننده
0
sms 24 اعتبار sms commented

چرا در متن حکم دادگاه تجدید نظر مربوط به متوفی پدر عزیزمان : بین تجدید نظر خواه و خوانده ورود ثالث و تجدید نظر خواندگان و مادر خانواده , دادگاه  مادر گرامی  را بعنوان خواهان ورود ثالث معرفی نمود؟

×

ورود