همسر بنده ده روز است به خانه پدری رفته (قهر رفته) چندین بار از او خوسته ام برگردد ولی بر نمی گردد، نه طلاق می خواهد و نه بر می گررد؟ از نظر قانونی بنده چه حقوقی دارم؟