می توان در قرارداد شرط کرد در صورتی که مال یا کالا یا ملک، مال غیر درآمد بایع( فروشنده) اولی صرفا مسئول است؟