می توان در قرارداد شرط کرد در صورتی که مال یا کالا یا ملک، مال غیر درآمد بایع( فروشنده) اولی صرفا مسئول است؟

مشاوره حقوقی قرارداد انتقال مال غیر ضمان درک معامله فضولی وکیل حقوقی ‫133 بازدید1 پاسخ‫1 دنبال کننده
0
vpali 15 اعتبار حامد ویرایش کرده

سلام

اگر ملکی و یا کلا هر نوع مال توسط فروشندگان فروخته شود و پس از فروش مال مدعی پیدا شود چه راهکار محکم و قدرتمند اجرائی و قانونی برای خریداران می باشد که در صورت مراجعه مدعی های بعدی احتمالی به خریداران، بتوان تمامی تعهدات و خسارات را برعهده فروشندگان گذاشت؟

چه ضمانتی از فروشندگان اخذ شود که با استفاده از آن فروشندگان را در اسرع وقت ملزم به کسب رضایت محضری مدعی احتمالی بعدی نمود؟

0
حامد 3.96K اعتبار حامد پاسخ داده

شما می تواند با عنایت به ماده ۳۹۰ قانون مدنی شرط ضمان درک( در صورت مستحق للغیر در آمدن مال فروخته شده) را در قرارداد شرط کنید که اگر این اتفاق رخ داد فروشنده یا بایع مسئول خواهد بود.

موید باشید

×

ورود