موجر اصرار و اجبار به خاتمه دعوی قبل از موعد حضور در دادگاه دارد