برای تاسیس سایت اینترنتی و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شخص حقوقی نیز می تواند درخواست بدهد؟