از یک شخصی بابت چکی که به ما داده بود و برگشت خورد شکایت کردیم و در جلسه دادگاه حاظر نشد و حالا هم وا خواهی داده و هم از ما شکایت کرده .علت شکایتش چی میتونه باشه