آیا کمک از غیر خدا با ایاک نعبد وایاک نستعین مخالف نیست؟