آیا شکایت مجدد و گرفتن برگه از قانون پزشکی بعد از رضایت در کلانتری در روز درگیری وارد هست؟