آیا بیمه کردن کارگر، پرداخت سنوات و دادن عیدی توسط کارفرما اجباری است؟

0
اسکویی غلامرضا 3 اعتبار حامد ویرایش کرده

سلام

با یک شرکت خصوصی حدود ۳ سالی است که کار میکنم قرارداد من ساعتی بسته شده و اظهار میدارند که عیدی و سنوات نیز در همین مبلغ گنجانده شده است قرار داد من ۱۵ روز کار و ۱۵ روز استراحت میباشد در طول این مدت کارفرمای من دو ماه حق بیمه من را پرداخت نکرده است و اظهار میدارد چونکه قرارداد برای شما ارسال نشده بیمه شما نیز پرداخت نخواهد شد ضمن اینکه بنده در همان ماهها نیز کارکرد داشته ام اما میگویند به حد نساب نرسیده و جالب اینجاست که ماه بعد از آن نیز برای من قرارداد جدید فرستاده شده و در حال حاضر مشغول کار در همین شرکت میباشم لدا خواهشمند است اول بفرمایید که سنوات وعیدی جز مطالبات بنده میباشد با توجه به انعغاد این قرارداد و کارفرما میتواند با توجه بااینکه من قرارداد را امضا کرده ام سنوات و عیدی من را نپردازد . دوم اینکه آیا کارفرما میتواند حق بیمه من را در این ماههایی که کارکرد داشته ام ولی قرارداد نداشتم پرداخت نکند ؟

با سپاس

0
حامد 3.96K اعتبار حامد پاسخ داده

اولا قانون کار از قراردادهای شفاهی کار نیز حمایت کرده است. طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما موظف به بیمه کردن کاگر می باشد. همچنین کارفرما موظف است عیدی و سنوات کارگر را چه مدت همکاری کامل باشد و چه ناقص نسبت به میزان کار، بپردازد.

موید باشید

×

ورود