آیا اموال محکوم علیه که نزد ثالث است قابل توقیف خواهد بود؟

0
sms 24 اعتبار حامد ویرایش کرده

طبق درخواست محکوم  له :نحوه وامکان اخذ (محکوم به) ازاموال محکوم علیه نزد شخص ثالث ,در صورتکه قبل ازابلاغ اجرای احکام  به شخص ثالث؛ چند چک  ازشخص ثالث نزد محکوم علیه و بنام محکوم علیه جهت وصول مبالغ خود نزد شخص ثالث وجود داشته باشد

لازم بذکر است موارد : محکوم له (متقاضی و ذینفع )  و محکوم علیه(شرکت پیمانکار) و شخص ثالت (شرکت تعاونی و کارفرما)

1
حامد 3.96K اعتبار حامد پاسخ داده

در صورتی که اموال منقول محکوم علیه نزد ثالث باشد محکوم له می تواند با معرفی اموال به واحد اجرای احکام خواستار توقیف اموال مذکور شود و شخص ثالث نیز ملزم به در اختیار قراردادن این اموال خواهد بود و اگر این امر را اجرا نکند به تبع اقامه دعوای محکوم له علیه شخص ثالث مسئول جبران خسارت خواهد بود.( مواد ۸۷،۸۸،۸و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی)

موید باشید

×

ورود