مشاوره حقوقی در خصوص امور ملکی، اجاره، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید و تخلیه، تخلیه املاک مسکونی، تخلیه املاک مسکونی توسط وکیل متخصص امور ملکی.