مشاوره حقوقی در خصوص امور کیفری و جزایی. موارد مورد بحث در موضوعات تهدید، توهین، جعل، خیانت در امانت، انتقال یا فروش مال غیر، ضرب و شتم ودیگر موضوعات کیفری توسط وکیل متخصص امور کیفری می باشد.